Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

KÖZLEMÉNY A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEÍRATÁSRÓL

KÖZLEMÉNY A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEÍRATÁSRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

 

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2025. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2024/2025. nevelési év során (2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig) megkezdhesse.

 

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amely letölthető a www.bekescsaba.hu oldalról és az óvodák honlapjáról. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a körzetes/választott óvoda e-mail címére kell elektronikusan elküldeni 2024. március 31-ig

 

A jelentkezési lapon fontos feltüntetni, hogy az óvoda körzetes vagy nem körzetes intézmény.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának a körzetében életvitelszerűen lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával az óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda igazgatója dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az igazgató óvodai felvétellel kapcsolatos döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda igazgatójának átadott, indokolással ellátott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be.

A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az igazgatóval egyeztetett időpontban tudják beíratni gyermeküket az adott óvodába.

A szülő a fenntartó döntését  a közléstől számított harminc napon belül a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja.. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülőtárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodaköteles gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

 

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

 

Az óvodai jogviszony a felvételről való döntést követően (szülő értesítése) 2024. május 14-15-én , az adott óvoda székhelyén megszervezett tényleges beiratkozással létesül.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), továbbá a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

A szülő munkahelyéhez legközelebbi körzeti óvoda (munkahely az óvoda körzetében található) választására is van lehetőség abban az esetben, ha az óvodák a számukra előírt kötelező felvételt biztosították. Szabad férőhely esetén lehetőség van a szülő által csatolt munkáltatói igazolás figyelembe vételére a felvételi döntésnél.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság, értelmi fogyatékosság (enyhe, középsúlyos) és halmozott fogyatékosság kivételével kijelölhetők:

 

Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Békéscsabai Tündérkert Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91.), Mackó-Kuckó Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 56.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

 

*    szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó

**  magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

 

Az óvodák elérhetősége, az óvodai körzetbeosztás, a jelentkezési lap, az óvodákról szóló ismertetők Békéscsaba város honlapján a www.bekescsaba.hu oldal található.

 

Az önkormányzati fenntartásban működő óvodák az alábbi e-mail címre várják a jelentkezési lapokat:

Békéscsabai Tündérkert Óvoda                                                         ovisleszek@gmail.com

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ           lenkey.hajnal.ovi@gmail.com

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda                                                  kolcseyovi@t-online.hu

Lencsési Óvoda                                                                                 ovoda.lencsesi@gmail.com

Mackó-Kuckó Óvoda                                                                        mackoovisleszek@gmail.com

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda                         penzaovi@t-online.hu

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda                                                 szazszorszep.ovi@t-online.hu

Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda                                  sziglovi@t-online.hu