Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Tájékoztató az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. (a továbbiakban: Vmtv.) 398. § - 407. §-ai szerint 2020. június 18. napjától az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási szabályok mellett életbe lép az ellenőrzött bejelentés jogintézménye.

 

I. Az ellenőrzött bejelentés hatálya

A Vmtv. hatálya kiterjed az államigazgatási hatáskörben eljáró jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezésekre. Engedély valamennyi olyan, az Ákr. szerinti kérelemre indítható eljárást lezáró döntés, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

Az ellenőrzött bejelentés hatálya alól kivett ügyek (amelyekben marad az Ákr. szerinti eljárásrend):

  • 1. a Vmtv. 398. § (2) bekezdése alapján

1.1 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,

1.2 azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

1.3 a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,

1.4 azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,

1.5 az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,

1.6 a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és

1.7 azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

 

  • 2. az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm. r.) alapján

2.1. Anyakönyvi engedélyezés

2.2. Határrendészeti engedélyezések

2.3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

2.4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

2.5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

2.6. Vezetékjog engedélyezés

2.7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5g)-(5h) bekezdése szerinti, az ott meghatározott állami ünnep megtartásával összefüggő, a IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

2.8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

2.9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

2.10. Földügyi és földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

2.11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

2.12. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

2.13. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

2.14. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások

2.15. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások

2.16. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

2.17. Köznevelési nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárások

2.18. Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatósági eljárások

2.19. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyek

 

II. Az ellenőrzött bejelentés megtétele

A Vmtv. hatálya alá tartozó jegyzői államigazgatási hatósági ügyekben az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) csak elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu, e-űrlap, ÁNYK valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Az e-mail útján tett bejelentést – a kizárólag erre a célra létrehozott –
az ellenorzottbejelentes@bekescsaba.hu e-mail-címre kell megküldeni.

A jegyzői hatósági ügyek leírása, valamint a formanyomtatványok és elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztató megtalálható a https://bekescsaba.hu/ugyintezes oldalon.

 

III. Az ellenőrzött bejelentéshez benyújtandó iratok

A bejelentést az engedélykérelemre jogszabályban előírt adattartalommal kell benyújtani és mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit, valamint mellékelni kell az okiratot, amelyben a bejelentő

a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és

b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

 

IV. Az ellenőrzött bejelentés során fizetendő illeték, díj

A bejelentésért

  • az engedélyezés illetékének 50 %-át
  • az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át

kell megfizetni.

Ha a Vmtv.  403. § szerint - az ott meghatározott indokok alapján - végzéssel az ellenőrzött bejelentés engedélyezési eljárásra történő utalására kerül sor, úgy az illetéket, díjat a jogszabályban megállapított 100%-ra kell a bejelentőnek kiegészítenie.

V. Az ellenőrzött bejelentés visszautasítása, vagy engedélyezésre utalása

A hatóság az ellenőrzött bejelentést visszautasítja, ha

- a bejelentés nem tartozik a Vmtv. hatálya alá, vagy a bejelentő a bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő,

- a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.

 

A hatóság 15 napon belül - hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül - az ellenőrzött bejelentést végzéssel engedélyezési eljárásban történő elbírálására utalja, ha

a) a tevékenység a Korm r. alapján nem végezhető bejelentéssel,

b) megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,

c) az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:

ca) az élet, a testi épség és az egészség védelme,

cb) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,

cc) a közbiztonság, vagy

cd) más nyomós közérdek,

d) az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,

e) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos - ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését -,

f) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

 

Az eljáró hatóság a végzést abban az esetben is meghozza, ha ezt a szakhatóság kezdeményezi.

A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

 

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, amely során az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik.

 

VI. Az ellenőrzött bejelentést követően a tevékenység megkezdésére, a joghatás beálltára vonatkozó szabályok

A bejelentő főszabályként az időmúlással (15 nap) és a hatóság hallgatásával szerez jogosultságot a tevékenység gyakorlására.

 Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő 15-dik napot követő naptól jogosult megkezdeni és az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig folytatható.

Ha a bejelentés áttételére kerül sor, az áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.

A hatóság a bejelentőt a joghatás beálltáról csak kérelemre értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően, a hatályossági idő végéig előterjeszthető.

 

VII. A közérdek érvényre juttatása, a kapcsolódó kötelezettségek

 

Az ellenőrzött bejelentéssel érintett tevékenység folytatása tekintetében – a „hatóság hallgatására” figyelemmel jogorvoslattal támadható döntés nem születik.

 

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie.

A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére (a továbbiakban: ellenőrzés) a hatóság kiemelt figyelmet fordít. A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést.

 

Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság - a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedéseken felül -

a) jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni,

b) kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra.

 

Ha a tevékenység bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról - így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség, fizetési kötelezettség (a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) - is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség megállapításának hiánya. A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a 404. § (1) bekezdése szerinti joghatás beálltát követő 8 napon belül hivatalból döntést hoz.