Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Ügyintézés A-Z-ig

Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (Eüsztv.) megfelelően a természetes és jogi személyek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja, hogy ügyeiket elektronikus úton intézhessék.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): BMJV

- KRID azonosító: 607006188

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): BMJVONK

- KRID azonosító: 453122755

- Adócsoport: BMJVADO

- KRID azonosító: 129531358

 

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.


Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.


A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de ez nem kötelezettség.


Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.


A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

 

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

 

A kapcsolattartásra a magyarorszag.hu portálon elérhető Személyre Szabható Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgál, ügyfélkapus azonosítás mellett.

 

Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:

 

- ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;

- ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

- ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.

 

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus benyújtása

 

Hivatalunk az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését ÁNYK sablon, E-Papír beadvány vagy iFORM nyomtatvány formájában. Az ÁNYK sablonok az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) szoftverrel tölthetők ki. (A nyomtatványkitöltő program az alábbi helyen érhető el: Telepítési útmutató) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el.

Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről

Természetes személyek esetén:

- eSZIG http://hiteles.gov.hu/eSZIG e-aláírás információk

- AVDH http://www.nisz.hu/Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Jogi személyek esetén pl.:

- https://e-szigno.hu/


Amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindításával egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra történő átutalással teljesítheti, amelynek igazolása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§-a alapján történik, a kérelemhez csatolható elektronikusan az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylata. Az illeték befizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

 

Hivatalunk az alábbi ügyek esetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét:

- E-önkormányzat Portálon keresztül intézhető adóügyek (iFORM nyomtatványok): Link

- ÁNYK nyomtatvánnyal intézhető peres ügyek: Link

- E-Papír szolgáltatással (E-Papír) intézhető minden más ügy

 

Az ügyfél személyes adatainak védelméről szóló tájékoztató

Adatkezelő adatai és adatkezelés célja

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.  

Telefon: +36-66-523800

Honlap: www.bekescsaba.hu

Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatkezelő a természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli:

- A Központi személyi adat és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok.

 

Az adatok felvételére az online űrlap kitöltése során kerül sor részben központi nyilvántartásokból történő megszemélyesítésen keresztül részben azáltal, hogy az ügyfél szolgáltat adatot az ügyintézéshez szükséges mezők kitöltésével.

Az adatkezelés célja az ügyfelek egyértelmű azonosítása, az adatkezelés jogalapja jogszabályi felhatalmazás (Ákr. 27.§). A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

A Hivatal az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata a tőle elvárható módon egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Hivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

A Hivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

 

Adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférő személyek

 

Az érintettek adataihoz a Hivatal alkalmazottai férnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig, figyelemmel a célhoz kötött adatkezelés elvére.

Az ügyfél jogszabály alapján jogosult arra, hogy elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely elektronikus együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

 

Hozzájárulás azonosító adatok igényléséhez

 

Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta.

 

Egyéb esetben az ügyfélnek az űrlap benyújtása során hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügy intézéséhez szükséges azonosító adatokat a központi nyilvántartásokból igényelhesse. Hozzájárulás hiányában az ügyfélnek szükséges bemutatnia az ügyintézéshez szükséges adatokat.

 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az adatigénylés és adatkezelés jogosultsága az ügyfél ügyintézési szándékának az elektronikus ügyintézést biztosító szerv tudomására jutásától megilleti.

 

Az ügyfél erre irányuló igényes esetén az alábbi módon kaphat tájékoztatást személyes adatainak továbbításáról:

- A nevezett célra irányuló kérelem benyújtása a Hivatalhoz.

 

Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

 

Elvárt biztonsági szint

 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény vhr. 8. § (1) szerint): 2-es szint. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

 

Rendelkezésre állás

 

A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

A hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőn 8.00 és 17.00 óra között, keddtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 15.00 óra között 98 %-ban biztosítja a rendszer és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

 

Rendszeres karbantartások

 

A Hivatal a rendszeres karbantartásokat lehetőség szerint a rendelkezésre állási időn kívül végzi el. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

 

Tervezett üzemszünetek bejelentése

 

Az egyes szakrendszerek tervezett karbantartásáról a Hivatal az ügyfeleket előzetesen tájékoztatja. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

 

Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

 

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

 

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

- az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,

- az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,

- ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és a magyarorszag.hu felületén is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

 

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

 

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

 

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

 

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, azt a Hivatal biztonságos kapcsolattartási címére kell küldeniük.

 

Részletes tájékoztató elektronikus ügyintézésről

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, és köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ezzel egyidejűleg 2018. január 1. napjától az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az E-ügyintézési törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

 

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is, amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.

 

Az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni

 • az eljárási illetéket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 1173300315345008-10540002 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára;
 • az igazgatási szolgáltatási díjat vagy egyéb költséget Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Nyrt.nél vezetett 1173300315725369 számú fizetési számlájára.

 

Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek megjelölni az ügytípust, az ügyfél nevét, ingatlannal kapcsolatos ügyek esetén az ingatlan helyrajzi számát, és amennyiben ismert, az iktatószámot.

 

Ügyintézés folyamata gazdálkodó szervezetek esetén

 

 1. Bejelentkezés az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba

Amennyiben korábban még nem történt meg a nyilvántartásba való bejelentkezés, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az Ön által képviselt szervezet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit. (A bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon érhető el.)

 1. Eljárási illeték, díj, egyéb költség átutalása

Illeték vagy díjköteles eljárás esetén a fent megjelölt számlaszámra utalja át a megfelelő összeget. (Ne felejtse el közleményként megjelölni az ügytípust és az ügyfél nevét vagy ha ismert az iktatószámot!)

 1. Elektronikus ügyintézés folyamata
  1. Nyomtatvány kitöltése

A www.bekescsaba.hu oldalról a https://bekescsaba.hu/ugyintezes menüpontból töltse le az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlapot, és értelemszerűen töltse ki azt, majd szkennelje be a szükséges mellékletekkel (pl.: illeték/díjfizetés igazolása, meghatalmazás, egyéb csatolandó mellékletek) pdf formátumban.

  1. Iratok elektronikus beküldése - ügyindítás

- A gazdálkodó cég képviselőjének a saját ügyfélkapujába kell bejelentkeznie, majd új ablakban megnyitnia https://epapir.gov.hu oldalt, ekkor a saját adatai betöltődnek az E-papír nyomtatványra. Ezt követően az adatai alatt megjelenő „cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” szöveg melletti „kis négyzetet” pipával jelölve tud a gazdálkodó szervezet cégkapujába bejelentkezni,

- ezt követően kell kiválasztani

 • a témacsoportot (Önkormányzati igazgatás!) és az ügytípust (lenyíló felsorolásból),
 • a címzettet a lenyíló felsorolásból (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata),

- csatolmány résznél a pdf formátumban beszkennelt dokumetumokat tallózással fel kell tölteni, majd a fájlnevek melletti „Hitelesítés” ikonra kattintva elektronikus hitelesítéssel kell ellátni (csak pdf formátumot hitelesít a rendszer!),

 - a hitelesített dokumentum-csatolmányokat rögzíteni, majd véglegesíteni szükséges.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a teljes ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság az ügyfél cégkapus tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat (határozatokat, végzéseket)!

 

Ügyintézés folyamata elektronikus ügyintézést választó természetes személy esetén

 

 1. Bejelentkezés az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba

Amennyiben korábban még nem történt meg a nyilvántartásba való bejelentkezés, az E-ügyintézési tv. 15. §-a alapján jelentse be a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit! (A bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon érhető el.)

 1. Eljárási illeték, díj, egyéb költség átutalása

Illeték vagy díjköteles eljárás esetén a fent megjelölt számlaszámra utalja át a megfelelő összeget. (Ne felejtse el közleményként megjelölni az ügytípust és az ügyfél nevét vagy ha ismert az iktatószámot!)

 1. Elektronikus ügyintézés folyamata
  1. Nyomtatvány kitöltése

A www.bekescsaba.hu oldalról a https://bekescsaba.hu/ugyintezes menüpontból töltse le az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlapot, és értelemszerűen töltse ki azt, majd szkennelje be a szükséges mellékletekkel (pl.: illeték/díjfizetés igazolása, meghatalmazás, egyéb csatolandó mellékletek) pdf formátumban.

  1. Iratok elektronikus beküldése - ügyindítás

- A természetes személynek saját ügyfélkapujába kell bejelentkeznie, majd új ablakban megnyitnia https://epapir.gov.hu oldalt, ekkor a saját adatai betöltődnek az E-papír nyomtatványra,

- ezt követően kell kiválasztani

 • a témacsoportot (Önkormányzati igazgatás!) és az ügytípust (lenyíló felsorolásból),
 • a címzettet a lenyíló felsorolásból (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata),

- csatolmány résznél a pdf formátumban beszkennelt dokumetumokat tallózással fel kell tölteni, majd a fájlnevek melletti „Hitelesítés” ikonra kattintva elektronikus hitelesítéssel kell ellátni (csak pdf formátumot hitelesít a rendszer!),

 - a hitelesített dokumentum-csatolmányokat rögzíteni, majd véglegesíteni szükséges.

 

Ügyintézés folyamata E-Önkormányzat Portálon keresztül

 

A honlap elérése: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A nyitóoldal alján választható, hogy ügyünket bejelentkezéssel vagy bejelentkezés nélkül szeretnénk indítani, azonban egyes ügytípusoknál a bejelentkezés kötelező.

Választás után az „Önkormányzat kereső” oldalon Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát kiválasztva az „Ügyindítás” oldalra navigál át a portál.

Ezen oldalon az „Ágazat”, majd az „Ügytípus” kiválasztása után az „Űrlap keresése” gombra kattintva a rendszer megkeresi a használni kívánt dokumentumot, ami az „Online kitöltés”-re klikkelve válik kitölthetővé.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy természetes személy ügyfelek vonatkozásában elektronikus ügyintézési mód választása esetén ellenkező rendelkezése hiányában a teljes ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat (határozatokat, végzéseket).

 

 

Segédlet az iratok elektronikus beküldéséhez E-papír felületen keresztül

 

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magánszemélyek elektronikus úton is benyújthatják kérelmeiket, azonban a gazdálkodó szervek kötelesek az elektronikus ügyintézésre.

Elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványainkat megtalálják a https://bekescsaba.hu/ugyintezes internetes címen.

Az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlap kitöltését követően a hozzá tartozó mellékletekkel együtt (pl.: illeték/díjfizetés igazolása, meghatalmazás, egyéb csatolandó mellékletek) küldhető be PDF formátumban.

A felület a https://epapir.gov.hu címen érhető el.

Bejelentkezést követően az ügyfél saját adatai automatikusan betöltődnek az E-papír nyomtatványra.

Amennyiben cégként szeretné beküldeni kérelmét, abban esetben az adatai alatt megjelenő „cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” szöveg melletti „kis négyzetet” pipával jelölve tud a gazdálkodó szervezet cégkapujába bejelentkezni.

 

Ezt követően a lenyíló felsorolásból kell kiválasztani:

 • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • Ügytípus: Kereskedelmi ügyek (például)
 • Címzett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Levél tárgya és Levél szövege rész kitöltése után a „Tovább a csatolmányokhoz” gomb megnyomását követően a csatolmány résznél a PDF formátumban beszkennelt mellékleteket lehet csatolni.

A feltöltést követően minden dokumentumot elektronikusan hitelesíteni kell, amelyet a fájl nevek mellett jobbról megjelenő „Hitelesítés” gombra kattintva tudunk megtenni (csak PDF formátumban feltöltött és hitelesít dokumentumot tudunk elfogadni).

 

 

Az összes csatolmány feltöltése után a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva megjelenő felületen visszaellenőrizheti és áttekintheti a benyújtani kívánt levél tartalmát. Amennyiben minden adat helyes, a „Küldés” gombra kattintva véglegesíthető a folyamat.