Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

PÁLYÁZAT vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2022.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

PÁLYÁZAT

 

vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez

(pályázati azonosító: P/ÉP/2022.)

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (utófinanszírozás formájában).

Pályázatot nyújthatnak be: olyan magánszemélyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akiknek (amelyeknek) a felújítandó épület, építmény a tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.

Támogatás adható: olyan védelemre érdemes építmény vagy környezeti érték egészének vagy egy részének felújítására, korszerűsítésére, amely a város védett területére (településkép szempontjából meghatározó területre) esik. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

 

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

  1. lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzat és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
  2. lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a közterületről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
  3. középületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

 

 

A pályázónak nem lehet a pályázat benyújtásakor esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.

 

Szervezetek pályázata esetén a pályázó a pályázati űrlapon köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és átlátható szervezetnek minősül. Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség). A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában meghatározott érintettség. A pályázónak, illetőleg képviselőjének nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy a pályázatkezelő az űrlapon megadott, illetőleg a pályázati program esetleges ellenőrzése során tudomására jutott személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződéskötés jogalapja). Ezen személyes adatokat a pályázatkezelő harmadik személynek kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén adja át.

 

 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.

(Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu internetes oldalon vagy kérhető a Városépítészeti Csoport alábbi címén: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

 

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

  • pályázó szervezet esetén a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági okiratot (A civil szervezetek adataikat nem csak a Gyulai Törvényszéktől beszerzett bírósági kivonattal, hanem a www.birosag.hu oldalról kinyomtatott és a civil szervezet képviselője által hitelesített adatlappal is igazolhatják adataikat. Az oldal tetején található menüsorban az Adatbázisok menüt kiválasztva a Civil szervezetek alcímre kell kattintani, ahol többféle paraméter alapján lehet keresni az összes civil szervezet);
  • az épület egészéről és a felújítandó épületrészekről készített színes fotókat (a védendő épületről, esetleg belső térről vagy a kerítés jelenlegi állapotáról);
  • a tételes felmérés alapján elkészített - beazonosítható munkarészeket tartalmazó - költségvetést;
  • 90 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot;
  • társasházi, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlan tulajdonközösségébe tartozó valamennyi résztulajdonos írásbeli hozzájárulását;
  • építési engedély köteles építési tevékenységek esetén az engedélyről szóló határozat másolatát (amennyiben a pályázat benyújtásakor az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor az erről szóló építésügyi hatósági igazolást kell a pályázathoz csatolni);
  • településképi bejelentés alá eső építési tevékenységek esetén a tevékenység végzését jóváhagyó határozat másolatát kell a pályázathoz csatolni!

 

A bírálat az alábbi szempontok szerint történik:

Településszerkezetben elfoglalt hely szerint

  műemlék, műemléki környezet                               7 pont

  helyi védelem alatt álló                                           6 pont

  belváros védett területe                                           5 pont

  belváros, ill. fő-, és gyűjtőútvonal                          3 pont

  egyéb terület                                                            1 pont

Épület eszmei értéke szerint

  100 évesnél idősebb, jellegzetes épület                  5 pont

  50 évesnél idősebb, jellegzetes épület                    3 pont

  50 évesnél fiatalabb, jellegzetessé váló épület       1 pont

(jellegzetes épület: parasztház, polgárház, nemzetiségi jegyeket viselő épület)

Vállalt önerő aránya

  50 % fölött                                                              5 pont

  30-50 % között                                                       3 pont

  30 % alatt                                                                0 pont

Megvalósíthatóság szerint

  megkezdett építés                                                    3 pont

  meg nem kezdett építés                                           5 pont

Egyéb, külön indokolt szempontok szerint

  megjegyzésekben külön részletezve                       1-10 pont

 

 

 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 9. 10.00 óra.

 

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót („Pályázati azonosító: P/ÉP/2022.”). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, amely elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján történik. A bizottság döntéséről az érdekeltek 2022. június 30-ig kapnak értesítést.

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

A szerződés megkötésének a feltétele, hogy a pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági Osztály Adócsoportja által kiállított, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy nincs meg nem fizetett adó-, vám, illetéktartozása.

 

Civil szervezet pályázóval a támogatási szerződés megkötésére akkor van lehetőség, ha a szervezet a 2021. üzleti év vonatkozásában eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28–30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

 

További információ a Városépítészeti Csoportnál (Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint II. udvar) a hivatalos ügyfélfogadási időpontokban kapható.

 

Városépítészeti Csoport