Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz

Első lakáshoz kamatmentes kölcsön

Első lakáshoz kamatmentes kölcsön

(Jelenleg nem pályázható)

Első lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható kamatmentes kölcsön tájékoztató

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 19/2016.(V. 3.) önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén

 • bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
 • életvitelszerűen tartózkodó bevándorolt, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
 • életvitelszerűen tartózkodó, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és  tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben a támogatás igénylésének időpontjában az Szmtv.ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésben előirányzott összeg terhére kamatmentes kölcsön támogatást nyújthat

 • első lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez: lakóingatlan építéséhez, illetve új vagy használt lakóingatlan vásárlásához,
 • első lakóingatlan építése céljából történő telek (építési telek) vásárlásához.

 

Az első lakástulajdon megszerzéséhez igényelhető kamatmentes kölcsön iránti kérelmek minden év március 1. és 31. napja és szeptember 1. és 30. napja között nyújthatók be.

A kamatmentes támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az általános tájékoztatóban szereplő igazolásokat.

 

A támogatást igényelhetik:

A kamatmentes kölcsön támogatás azon egyedülálló személyekre, házaspárokra, élettársakra és kiskorú gyermeke(ke)t nevelő egyedülálló személyekre terjed ki, akik Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívánják első lakásukat felépíteni, vagy megvásárolni.

 

Első lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is, amikor az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének

 • együttesen legfeljebb 50%os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
 • a lakás több mint két éve öröklés, vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy
 • önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya van, azonban arról – támogatás iránti kérelme számára kedvező elbírálása esetén – érvényesen írásban lemond, és a bérbeadó azt írásban elfogadja.

 

Az önkormányzati támogatás saját erőnek minősülő pénztámogatás, amely nyújtható:

 1. Lakóingatlan (új, vagy használt) vásárlásához a végleges (ügyvédileg ellenjegyzett) adásvételi szerződés megkötését követő hat hónapon belül az alábbi jogcímeken:
 • vételárhátralékra, amennyiben az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételárból az adásvételi szerződés szerint - legalább az önkormányzati támogatásnak megfelelő összegű tartozás áll fenn, vagy
 • pénzintézeti hitel csökkentésére, amennyiben az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételár az adásvételi szerződés szerint - kiegyenlítésre került, azonban a lakóingatlan megvásárlásához (pénzintézeti szerződéssel igazoltan) legalább az önkormányzati támogatásnak megfelelő összegű lakáshitel-tartozás áll fenn.

Lakóingatlan vásárlása esetén önkormányzati támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (házastársa, gyermeke, szülője, testvére, egyenes-ágbeli rokona) és nem élettársa.

Magánkölcsön, illetve nem pénzintézeti kölcsön kiegyenlítésére támogatás nem nyújtható.

 

 1. Lakóingatlan építéséhez az ingatlan szerkezetkész állapotának időpontjától a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel megtörténtét igazoló, hatóság által kiállított okirat kiadásától 30 napon belül.

 

Lakáscélú önkormányzati támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha

 1. a kérelmező, illetve a családja havi nettó összjövedelemének legalább az 50 %-a munkajövedelemből származik,
 2. a kérelmező vagy a család legalább egy tagja – a kérelem benyújtásának időpontjában – legalább 3 hónapja fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik és
 3. az önkormányzat által biztosított kamatmentes kölcsön havi törlesztő részlete – az egyéb kölcsönökből származó fizetési kötelezettségekkel együtt – a kérelmező illetve a családja havi nettó összjövedelmének legfeljebb a 30 %-a.

 

A lakóingatlan építéséhez, illetve új, vagy használt lakóingatlan vásárlásához nyújtható kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásakor előnyben részesíthető, aki

a) legalább 2 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik,

b) gyermeke(ke)t nevel,

c) önkormányzati bérlakás bérlője.

 

Nem nyújtható lakáscélú önkormányzati támogatás:

Ha a kérelmező a kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelent, továbbá a kérelmezőnek vagy a családjának az önkormányzattal szemben jogosulatlanul igénybe vett ellátásból származó adóssága, vagy ennyi adótartozása áll fenn.

 

A kamatmentes kölcsön összege:

a) kettő, illetve több gyermekes családok esetében maximum 1.300.000,- Ft,

b) az a) pontba nem tartozó kérelmezők esetében maximum 1.000.000,- Ft.

 

A kamatmentes kölcsön visszafizetése: a kölcsönszerződés megkötését követő maximum 12. hónap első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő részletekben, és legfeljebb 5 év alatt kell teljesíteni. A kamatmentes kölcsön visszafizetésének időtartama - a 10. §-ban leírtak szerint engedélyezett halasztás esetén sem haladhatja meg a 6 évet.

Az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba: a kölcsönösszeg erejéig jelzálogjogot a kölcsön visszafizetésének időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A bejegyeztetés költségét a támogatásban részesült személy viseli.

 

Lakáscélú támogatás ugyanazon célra, ugyanazon személynek csak egy alkalommal adható.

Amennyiben a kérelmező korábban már részesült lakáscélú önkormányzati támogatásban, a korábbitól eltérő támogatás iránt csak akkor nyújthat be kérelmet, ha a korábbi támogatást teljes összegben visszafizette.

A kérelmek elbírálása a Lakásügyi Bizottság hatásköre.