Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata, Segítő tevékenységet végző civil szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Munkácsy Mihály Múzeum

igazgatói munkakörének betöltésére

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a Munkácsy Mihály Múzeum (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.) igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Az intézmény tevékenységi köre:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42. §, 45. §-a alapján gondoskodik, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint a kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20.  § alapján területileg illetékes megyei hatókörű városi múzeumként régészeti feltárást végez.

 

A munkaviszony tartalma: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – a Rendelet szerinti eltérésekkel - munkaviszony keretében történik. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaviszony 5 év határozott időre jön létre - 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig – azzal, hogy a munkaviszony befejező időpontját követően a munkáltatói jogkör gyakorlója a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét biztosítja. A kulturális munkakörök, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek tekintetében a Rendelet 9-10. §-ának rendelkezései, továbbá a Rendelet 2. mellékletében foglaltak az irányadóak.

 

A munkába lépés napja: 2022. augusztus 1.

 

Javadalmazás: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

 

A munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

 

Az igazgató munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Munkácsy Mihály Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum tevékenységének szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően.

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A múzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak gyűjteményi-, kutató- és feldolgozó tevékenységének fejlesztése, az eredmények minél teljesebb körű hozzáférhetővé tétele, a gyűjtemények bemutatása kiállítások és kiadványok formájában.

A múzeumpedagógiai és közművelődési feladatok biztosítása, a múzeum bekapcsolása mind a formális, mind az informális kapcsolatokon keresztül az egész életen át tartó tanulás folyamatába.

Az intézmény közösségi funkcióinak és közösségi szolgáltatásainak fejlesztése. Kapcsolattartás és együttműködés a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott egyéb kulturális intézménnyel, különös tekintettel a Munkácsy Emlékház muzeális kiállítóhellyel. Együttműködés kialakítása és erősítése más magyarországi és külföldi intézményekkel.

 

Az igazgató feladatellátásával kapcsolatos elvárások:

Munkácsy Mihály hagyatékának kiemelt gondozása, a Munkácsy Negyed projekthez illeszkedő szakmai program, marketingtevékenység kidolgozása.

Az intézmény tevékenységi körének bővítése új és/vagy megújuló programokkal.

Folyamatos törekvés a látogatószám növelésére.

A múzeum kiállítási tevékenységének koncepcionális tervezése, a művészeti, régészeti, néprajzi, tudományos tárgyú kiállítások mellett törekvéssel a turisztikai vonzerővel is bíró kiállítások létrehozására.

A Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely intenzív bevonása az intézmény tevékenységébe.

A békéscsabai helytörténeti vonatkozású kiadványok megjelentetése, rendezvények lebonyolítása.

 

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:

A Kult. tv. 94. § (1) bekezdésében, valamint a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletében meghatározottak szerint:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzetség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,
 • Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,
 • a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte vagy vállalja, hogy megbízatását követő 2 éven belül elvégzi
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Művészeti menedzseri szemlélet.
 • Legalább 5 éves közgyűjteményi gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program, a tervezett kiállítási tevékenység bemutatásával, a szakmai feladatellátás irányainak és legfőbb feladatainak kijelölésével, gyűjtemény fejlesztésére irányuló elképzelésekkel, különös tekintettel Munkácsy Mihály örökségének ápolására, népszerűsítésére, az azt szolgáló Munkácsy-negyed fejlesztési projekt céljaira,

 

 • részletes szakmai önéletrajz,

 

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

 

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

 

 • a szakmai és a vezetői gyakorlatot bizonyító igazolás,

 

 • Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, amely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

 

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat, vagy a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás másolata (a Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve),

 

 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

 

 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

 

 • nyilatkozat, hogy a pályázat keretében személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,

 

 • nyilatkozat, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e, és pályázata közölhető-e harmadik személlyel,

 

 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízatása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti,

 

 • a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény: havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként éves szinten összesen bruttó forintban.

 

 

       A pályázat benyújtásának határideje: a Munkácsy Mihály Múzeum és a fenntartó honlapján történő közzétételétől számított 30 nap (2022. június 1.)

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.  

Személyesen: Dr. Komán - Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 116. sz. iroda.

 

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

 

Az elbírálás rendje: A pályázat elbírálása a Rendeletben meghatározottak szerint történik.

A pályázatokról, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának megbízásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint felállított szakmai bizottság, valamint a Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság véleményének ismeretében dönt.

 

A Kult. tv. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a múzeum vezetőjének megbízásához a miniszter egyetértése szükséges

 

A pályázat tartalma a megbízón és a pályázati eljárásban részt vevőkön kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közölhető. A nem nyertes pályázatok a döntést követően visszaküldésre kerülnek.

 

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 116. sz. iroda, telefon: 66/ 523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A múzeumról általános információk a https://munkacsy.hu/ honlapon érhetők el.