Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
EU pályázatok, Önkormányzat által kiírt pályázatok, Pályázati felhívás, MVP, EU pályázatok 2014-2020, Közművelődési és művészeti pályázat, Ifjúsági pályázat, Pályázat Sportszervezetek támogatására, Civil szervezetek pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Békéscsabai Jókai Színház igazgatói munkakörének betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Békéscsabai Jókai Színház

igazgatói munkakörének betöltésére

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján pályázatot hirdet a Békéscsabai Jókai Színház (5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.) igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Az intézmény jogállása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

Az intézmény tevékenységi köre: Igényes előadó-művészeti alkotások létrehozása és bemutatása a társadalom kulturális, szellemi állapotának, az anyanyelvi kultúrának, a társadalmi önismeretnek és szolidaritásnak ápolása és fejlesztése érdekében, elősegítve az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális értékek közkinccsé tételét, földrajzi elhelyezkedése okán a határon túli, magyarlakta területeken is.

A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadásoknak, koncerteknek a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása.

 

A munkaviszony tartalma: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – az Emtv. szerinti eltérésekkel - munkaviszony keretében történik. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A vezető munkakörének betöltésénél megfelelően alkalmazni kell az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait azzal, hogy az Mt. 211. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól - indokolt esetben - a munkáltatói jogkör gyakorlója felmentést adhat.

 

Javadalmazás: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, az Emtv. 39/A. §-ában foglaltak, valamint az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaviszony 5 év határozott időre jön létre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra.

 

A munkába lépés napja: 2021. január 4.

 

Az igazgató kiemelt feladatai/munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Békéscsabai Jókai Színház különböző művészeti ágakban (színművészet, táncművészet, zeneművészet) szolgálja ki a közönség igényeit. Ennek megfelelően az intézmény igazgatójának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „A költségvetési szervek jogállása” című fejezetében előírtakon túl kiemelt feladatai:

 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati, szponzori támogatások és a saját bevétel hatékony növelésére,
 • a művészeti évadokra szólóan elkészített tervek alapján a békéscsabai színjátszás hagyományainak megőrzése és ápolása,
 • az intézmény közönségkapcsolatainak ápolása, különös tekintettel a Békés megyei és békéscsabai közönségre, törekedve a látogatottság növelésére,
 • a társulat művészeti munkájában rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása, művészeti sikerekkel hozzájárulás Békéscsaba kulturális ismertségének és elismertségének további növeléséhez,
 • az irányítói jogokat gyakorló önkormányzat felkérésére közreműködés a város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában.

 

Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetési módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények:

A Békéscsabai Jókai Színház igazgatója tevékenysége során biztosítja, hogy az intézmény megfeleljen a legmagasabb szakmai minőség követelményeknek, ennek érdekében folyamatosan gondoskodik arról, hogy megfeleljen a kiemelt előadó-művészeti szervezettel szemben támasztott törvényes feltételeknek.

Új és/vagy megújuló programokkal bővíti az intézmény tevékenységeinek körét.

Megújítja a 2021-ben 25 éves Városházi Esték fesztivál hagyományira alapozva a nyári színházi játékok programkínálatát, koncepcióját a minőségi, közönségvonzó tartalom jegyében alakítja ki.

 

Vezetőként figyelmet fordít arra, hogy a társulat szakmai, szellemi és fizikális fejlesztése, a társulatához tartozó művészek szakmai fejlődése biztosított legyen.

Folyamatosan biztosítja a társulat fejlődéséhez szükséges szakmai műhelymunka feltételeit, művészeti koncepciójában, évadtervében, szereposztási gyakorlatában a társulati működéshez, a művészek fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja. Társulatépítési koncepciójában hangsúlyosan érvényesíti a fiatal, pályakezdő művészek pályára lépésével és szakmai fejlődésével kapcsolatos ágazati érdekeket.  A minőségi szakmai munkához elengedhetetlen műszaki hátteret saját műszaki kiszolgáló személyzettel biztosítja, mely személyzet alkalmas a színházi produkciók önálló lebonyolítására

Az intézmény teljesítménymutatóinak követelményei tekintetében a mindenkor hatályos fenntartói megállapodásban foglalt mutatók az irányadóak.

A művészeti vezetés szempontjaival kapcsolatos elvárások:

 • a klasszikus és kortárs magyar- és világirodalom legkülönbözőbb műfajú és hangvételű darabjaiból sokszínű, vonzó repertoár kialakítása,
 • kiemelt figyelem fordítása a magyar színházi hagyományok bemutatására, ápolására,
 • fontos társadalmi problémákat, univerzális emberi kérdéseket felvető kortárs művek műsorra tűzése,
 • igényes zenés művek; gyerek-, ifjúsági-, illetve családi darabok bemutatása,
 • országosan és lehetőség szerint nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti szervezetekkel történő együttműködés,
 • a helyi művészeti, köznevelési, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés,
 • a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelése,
 • a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása,
 • jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhoz történő kapcsolódás.

 

Az intézmény 2020. évi költségvetésének kiemelt előirányzatai:

Megnevezés

Összeg E Ft-ban

Bevételek

 

 

 

Intézményi működési bevételek

300 000

 

Önkormányzati támogatás

674 340

 

(ebből: központi támogatás)

330 000

 

Működési célú átvett pénzeszközök

 0 000

 

Bevételek összesen

974 340

 

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

387 901

 

Munkaadót terhelő járulékok

  70 380

 

Dologi kiadások

437 559

 

Beruházások

  48 000

 

Felújítások

  30 500

 

Kiadások összesen

974 340

 

A kiemelt előirányzatok a 2020. május 31-i adatokat tartalmazzák.

 

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 • a Kr.8. § (1) bekezdése szerint:
  •  szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség)
  • legalább 5 éves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő), vagy

legalább 3 éves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő)

 • egészségügyi alkalmasság,
 • a magyar nyelv ismerete,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a Békéscsabai Jókai Színház irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programot, a művészeti munka szakmai koncepcióját, a felhívásban megfogalmazott feladatok és követelmények figyelembevételével,
 • gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához.

 

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • szakmai önéletrajzot,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
 • a szakmai, illetőleg vezetői gyakorlatot bizonyító igazolást,
 • nyilatkozatot arról, hogy az Mt. 211.-§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, vagy megbízása esetén az összeférhetetlenséget a jogszabályban foglalt határidőben megszünteti,
 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat keretében személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbíráslásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozat a Kr. 7. § (1) bekezdésében foglaltakról,
 • a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény: havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként éves szinten összesen bruttó forintban.

 

       A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzététel napját követő 30 munkanap (2020. augusztus 6.).

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Békéscsabai Jókai Színház igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.  

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

 

Az elbírálás rendje: A pályázat elbírálása a Kr.-ben meghatározottak szerint történik.

A pályázatokról, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának kinevezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szakmai bizottság, a Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság, valamint az emberi erőforrások minisztere véleményének ismeretében dönt.

A pályázat tartalma a megbízón és a pályázati eljárásban részt vevőkön kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közölhető. A nem nyertes pályázatok a döntést követően visszaküldésre kerülnek.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 110. sz. iroda, telefon: 66/ 523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint azonos tartalmú tájékoztató dokumentációt biztosít (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, hatályos fenntartói megállapodás, költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok, előadásszámok, látogatottság, létszám, technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció iránti igényt Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályánál lehet jelezni (tel.: 66/886-752). A színházról általános információk a https://jokaiszinhaz.hu/ honlapon érhetők el.