Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Ugrás a tartalomhoz
Aktualitások

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda óvodavezetői pályázat

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 19.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

pályázatot hirdet

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda

óvodavezető

magasabb vezetői beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól (2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig).

A munkavégzés helye:

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Pályázati feltételek:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 4 év pedagógus- munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontjának megfelelés, büntetlen előélet és cselekvőképesség; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanústó oklevélmásolatok,
  • szakmai gyakorlat igazolása,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és pályázatának teljes anyagát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárule a benyújtott pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárule ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázatot véleményező bizottságok és a döntést hozó közgyűlés nyilvános ülés keretében tárgyalja vagy zárt ülés tartását kéri,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §a szerinti összeférhetetlenség,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: 1 példányban, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 116. iroda

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör, vezetői beosztás megnevezését: „Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda óvodavezető pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

Elbírálás rendje a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázatok szakmai véleményezési eljárásának lefolytatására felkért bizottság, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottsága a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően értékeli. Az ülésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívásra kerülnek.

A pályázatokról, a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda intézményvezetőjének (óvodavezetőjének) kinevezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a véleményezésre jogosultak véleményének beérkezését követően dönt.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

A pályázat kiírója biztosítja a pályázók részére, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

A pályázati kiírás közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu, behir.hu, bekescsaba.hu