HuDeEn
Ön a 3992553 látogatónk

Hírek

2017. december 06.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
pályázatot hirdet a
Munkácsy Mihály Múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól, 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig.

A munkavégzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-       az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,

-       gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,

-       tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, továbbá a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik.

-           Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

-          Képzettség (figyelemmel a Vhr. 22. § (1) bekezdés g) pontjára):

  • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
  • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
  • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység.

-        Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betölthető munkakör: néprajzos-muzeológus.

-        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

-        A Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: az intézmény alaptevékenysége körében szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó középtávú vezetői program,

-        részletes szakmai önéletrajz és tudományos szakmai publikációs jegyzék,

-        a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,

-        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-        a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,

-        a Vhr. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás másolata (a Vhr. 6/G. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve),

-        a vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,

-        a pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 110. sz. iroda, telefon: 66/ 523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követőn 21 napon belül pályáztató által felkért szakmai bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a döntést követően a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 90 napon belül új pályázat kiírására.

A pályázat kiírója a pályázat iránt érdeklődők számára biztosítja a lehetőséget, hogy a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája, www.bekescsaba.hu

Add a Facebook-hoz

Békéscsaba

Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

 

 

Időjárás
Hőtérkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu

Nagyítás A A A Oldal ajánlásaNyomtatás