Váltás a grafikus oldalra

Hírek

2018. február 27.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hírdet
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda óvodavezetői munkakör betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

 

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda

5600

Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.

 

óvodavezető

 

A munkáltató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

**Lf: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontjának megfelelés, büntetlen előélet és cselekvőképesség; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

*ÁEI: 2018. augusztus 1.

A vezetői megbízás 5 évre, 2023. július 31. napjáig szól.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Benyújtás határideje: 2018. április 5.

Elbírálás határideje: 2018. június 30.

Elbírálás rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Illetmény, juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

Pályázathoz csatolandó jogszabály szerinti mellékletek:

-   szakmai önéletrajz,

-   intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

-   oklevélmásolatok,

-   szakmai gyakorlat igazolása,

-   nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

-   nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség,

-   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Közzététel várható időpontja a KSZK honlapon: 2018. március.

A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban, postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), a borítékon feltüntetve a munkakör megnevezését (óvodavezető).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túriné Kovács Márta osztályvezető nyújt a 66/523-819-es telefonszámon.

*     ÁEI: állás elfoglalásának ideje

**   Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Add a Facebook-hoz