Váltás a grafikus oldalra

Hírek

2017. április 11.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jaminai Településrészi Önkormányzata pályázatot hirdet a Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2017. évi támogatására.

A pályázat célja:

Jamina területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. május 15.

Támogatási időszak: 2017. március 1. – 2017. december 31.

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2017. májusi részönkormányzat ülés

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

Jaminai Civil szervezetek támogatása

(Pályázati azonosító: JTÖ/CIVIL-2017)

A pályázati keretösszeg: 500 000, - Ft

Egy pályázó által elnyerhető maximális összeg egy rendezvényre: 50 000, - Ft

Pályázók köre:

Pályázhat minden olyan civil szervezet/közösség, amelynek székhelye Jamina területén van és közösségépítő munkáját Jamina területén fejti ki.

(Nem minősül civil szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, a szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel nem rendelkező (nem bejegyzett) közösség, klub pályázik, ebben az esetben pénzügyi lebonyolító szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.

Támogatás igényelhető:

-          A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok:

-          amelyek a teljes költség 50%-ánál kevesebb támogatást igényelnek,

-          széles réteget megszólító tevékenységek, a jaminai lakosságnak szóló programok,

-          civil szervezetek együttműködése során megvalósuló programok, rendezvények.

Pályázati feltételek:

-          Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap benyújtása a kötelező mellékletekkel.

-          Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

  • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.[1]
  • Amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek.[2]
  • Amelyeknek a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.[3]

–        Az Áht. 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)

–        A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.[4]

–        Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

–        A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

–        Civil szervezettel mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a szerződéskötésig a 2016. év vonatkozásában a jogszabályokban meghatározott módon eleget tesz.

A támogatás nyújtására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség.

A hiányosan kitöltött vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet.

A pályázatokat egy eredeti példányban (mellékletekkel együtt) az alábbi címre kell beküldeni vagy személyesen eljuttatni:

BMJV Önkormányzat Közgyűlésének Jaminai Településrészi Önkormányzata (JTÖ)

5600 Békéscsaba

Szent István tér 7.[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont

[2] Áht. 50. § (1) bek. c) pont

[3] Áht. 50 § (3) bek.

[4] Áht. 52. § (1) bek., 53. §

iconJTÖ Pályázati űrlap (574 KByte)

Add a Facebook-hoz