Váltás a grafikus oldalra

Hírek

2017. március 20.
Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2017. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: a békéscsabai állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének támogatása.

 

A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek / rendezvényszervezők / egyházi jogi személyek / közművelődési, oktatási intézmények.

 

Kategóriák:

A. kategória:             Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos művészeti tevékenység, művészeti alkotások létrehozása, illetve bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése,

1)        Irodalom és színházművészet                                                   

2)        Zene- és táncművészet

3)        Képzőművészet, fotó- és filmművészet

          

B. kategória:              Közművelődési, művészeti rendezvények / táborok szervezése.    

 

A pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen):        4.700.000,- Ft

A pályázat benyújtási határideje:                                   2017. április 3.

Támogatási időszak:                                                       2017. március 1. – 2018. február 28.

A pályázatok elbírálásának várható határideje:              2017. április 27.   

 

 

A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság az „A” kategória művészeti ágaiban a beérkező pályázatok közül kiemelt támogatásokatítélhet meg.

A kiemelt támogatás összege: 100.000,- Ft.

A kiemelt támogatások száma: legfeljebb 10 db.

 

A kiemelt támogatás megítélésének követelményei:

-        formailag hibátlan, hiánytalan pályázati dokumentáció,

-        tevékenység, alakulás évének jubileuma,

-        a tervezett művészeti tevékenység megalapozottsága, realitása,

-        széles réteget megszólító, elérő tevékenység,

-        a békéscsabai lakosságnak szóló projektterv,

-        a jelentős hagyományokkal bíró programok, kiemelkedő múlttal rendelkező alkotó,

-        a már több éve működő kulturális közösségek, alkotó művészek,

-        a nagyobb érdeklődésre számot tartó, művészeti és közművelődési igényeket magas színvonalon kiszolgáló kezdeményezések,

-        újszerű, előremutató kezdeményezés,

-        Békéscsaba elismertségét növelő tevékenység.

 

Kiemelt támogatásra jogosult lehet az, aki a fenti kritériumok legalább felének megfelel.

Az adott évben kiemelt támogatást nyert pályázó a következő 2 évben ebből a támogatási formából kizárásra kerül, de a kisebb összegű támogatás elnyerésére nyújthat be pályázatot.

 

 

Pályázati feltételek:

–        Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, kivételt képeznek az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények.

–        Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények az A kategóriában legfeljebb 15, a B kategóriában intézményenként/tagintézményenként legfeljebb 5 pályázatot nyújthatnak be.

–        A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében soron, vagy a költségvetés Kulturális előirányzatán, illetve a Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása soron támogatott szervezet azonos célra nem nyújthat be pályázatot.

–        Amennyiben a szervezet és/vagy magánszemély a közművelődési és az ifjúsági pályázatra azonos programmal, céllal pályázik, csak az egyik keretében részesülhet támogatásban.

–        Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.

–        Az előző év(ek)ben kapott pályázati támogatással való elszámolás.

–        Nyereségorientált rendezvény, egészségügyi, szociális célt megvalósító program nem támogatható.

 

A pályázaton elnyert támogatás nem használható fel: élelmiszer- és italvásárlásra, étel-, italfogyasztásra, vendéglátásra, útiköltség kifizetésre,kivéve táborok esetében.

 

Azon szervezetek (önkormányzati fenntartású intézményekre nem vonatkozik) pályázhatnak:

  • amelyek nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,1
  • amelyek nyilatkoznak arról, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átlátható szervezetnek minősülnek,2
  • amelyeknek a támogatási szerződés megkötésekor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.3 Amennyiben a köztartozás-mentességről szóló igazolás a 30 napos érvényességi időn belül már benyújtásra került a hivatal másik szervezeti egységéhez, akkor elegendő az erre vonatkozó nyilatkozatot csatolni a szervezeti egység megjelölésével.

–        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási szerződés aláírására akkor kerül sor, ha a támogatott a pályázati csomag részét képező Meghatalmazás beszedési megbízás alkalmazására formanyomtatványt minden pénzforgalmi jelzőszámla vonatkozásában a számlavezető pénzintézettel nyilvántartásba veteti. (A nyomtatványt a szerződéskötéskor kell benyújtani.)

–        A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.4

–        Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytá.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).

–        A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knytá. 8. §-ában meghatározott érintettség.

–        Civil szervezettel, mint támogatottal a támogató kizárólag akkor köt szerződést, ha a pályázó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint -letétbehelyezési és -közzétételi kötelezettségének a 2016. évi üzleti év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban meghatározott módon, igazoltan eleget tesz.

–        A civil szervezetek adataikat nem csak kivonattal, hanem a civil szervezetek internetes névjegyékből történő nyomtatással is igazolhatják.

 

 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

Közművelődési Csoport

Borsodiné Hudák Regina

 

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni a pályázati azonosítót: „KÖZMŰV/2017.”

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.

 

 

További információ kérhető a 06-66/523-800/2512-es telefonszámon, illetve ahudak@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlapok a fenti címen is igényelhetők, illetve letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap Hírekmenüpontjának Pályázati hírek oldaláról.

 

 

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

 

 

1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  50. § (1) bek. a) pont; a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet.

Áht. 50. § (1) bek. c) pont

Áht. 50. § (3) bek.

Áht. 52. § (1) bek., 53. §

A pályázati felhívás alatt letölthető a pályázati űrlap.

<
+
>
A nagyobb méretben való megtekintéshez, kérjük kattintson a képre!

iconpályázati_urlap_2017.docx (512 KByte)

Add a Facebook-hoz